w3c

w3c

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.KOSZYKOGRODNIKA.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.koszykogrodnika.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb

postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

przez Sklep www.koszykogrodnika.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i

rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług

Elektronicznych Sklepu www.koszykogrodnika.pl zobowiązany jest do przestrzegania

postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa

polskiego.

4.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej

www.koszykogrodnika.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej

www.koszykogrodnika.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej

www.koszykogrodnika.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym

informacje o złożonych Zamówieniach.

7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.koszykogrodnika.pl

10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Ludwika Masłowska wykonująca działalność gospodarczą pod

firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „KAR-POL” EXPORT-IMPORT

LUDWIKA MASŁOWSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce

wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kętrzyńska 54, 11-200 Bartoszyce, NIP:

7431195963, REGON: 510658779, adres poczty elektronicznej (e-mail):

biuro@koszykogrodnika.pl, numer telefonu: +48 668 576 588.

11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za

pośrednictwem Sklepu.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz

Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi

Elektronicznej.

14. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i

otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących

od Sprzedawcy dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży

Produktu ze Sprzedawcą.

16. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność

gospodarczą lub zawodową.

17. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić

Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.koszykogrodnika.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na

rynek polski.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu

przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na

warunkach podanych w jego opisie.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)

i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta

Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się

pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz

promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca

uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed

wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30

dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia

rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień

(Sklep www.koszykogrodnika.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i

akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

10. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od

9:00 do 17:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty,

niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

11. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą

realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia

udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje

związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez

przesłanie wiadomości e-mail.

4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

4.2. formularz odstąpienia od umowy,

4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego

paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie

dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w

Formularzu Zamówienia.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2. płatność przy odbiorze tj. za tzw. pobraniem.

1.3. płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem,

1.4. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (przelewy24.pl),

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy

numer: 90 1240 5602 1111 0011 0921 6486 (Bank PEKAO S.A.) PRZEDSIĘBIORSTWO

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „KAR-POL” EXPORT-IMPORT LUDWIKA MASŁOWSKA,

ul. Kętrzyńska 54, 11-200 Bartoszyce, NIP: 7431195963. W tytule przelewu należy wpisać

„Zamówienie nr …”.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje

zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia

dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich

banków.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych

adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od

dostawcy.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni

roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt

zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania

Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego

Produktu.

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy

Produktu przez przewoźnika:

2.1. Czas kompletowania Produktów wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu:

a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na

rachunku Sprzedawcy albo

b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności lub

c) przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za

pobraniem.

2.2. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie

przez niego deklarowanym tj. od 1 do 5 dni roboczych od momentu nadania przesyłki

(dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy

kurierskiej.

4. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać również osobiście po wcześniejszym

kontakcie mailowym lub telefonicznym.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1. Wybrane Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2. okres gwarancji różni się w zależności od Produktu, wynosi od 12 miesięcy do kilku lat i jest

liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,

1.3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód

zakupu,

1.4. dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, dane

dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących

Klientowi z tytułu gwarancji - zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub

udostępniona na stronie Sklepu,

1.5. gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 10

Regulaminu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o

prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w

§ 10 z mocy prawa.

2. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem

lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu z

umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

2.2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o

którym mowa w § 9 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23

kwietnia 1964 r.,

2.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o

którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili

dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności

Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

2.4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego

żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

reklamacje@koszykogrodnika.pl lub pisemnie na adres: ul. Kętrzyńska 54, 11-200

Bartoszyce,

2.5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę

wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i

przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

2.6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o

którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a

Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

2.7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

2.8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w

§ 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest

jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

2.9. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 może żądać w

pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny

oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w

ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność

towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności

z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca

próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),

2.10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub

podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:

a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do

Klienta,

b) obniża cenę Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru

zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub

podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie

14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu,

o którym mowa w § 10,

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa

w § 10 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia

otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od

umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest

niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

2.11. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku

np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub

podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej

odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do

zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o

odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub

podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub

przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później

niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam

odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul.

Kętrzyńska 54, 11-200 Bartoszyce,

4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za

zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający

poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że

Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i

terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także nie udostępnił mu wzoru formularza

odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów

Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z

Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie

stacjonarnym.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości

Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie

zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z

zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie

14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Sprzedaży.

6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy

Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie

jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o

którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub

podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży,

zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10

Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:

9.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do

przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w

§ 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt

w posiadanie,

9.2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w

częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,

9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od

objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

9.4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub

podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.4 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli

przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,

10.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w

przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle

określonym.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców

nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10

Regulaminu.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem

niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od

Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie

Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami

udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części

bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt

zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub

uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez

Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi

odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia

Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie

przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący

Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach

tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,

obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności

przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu

Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie

dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta,

pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego

działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności

gospodarczej.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest

objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

2.2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,

2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.

2.4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony

konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada

charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w

szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną

instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta

jak również Prezesa UOKiK.

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

1.4. Newsletter

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach

określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.

Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest

nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia

Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia

Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie

zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez

Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,

2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu

wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest

na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej

wysyłania przez Usługobiorcę,

2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera

zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca:

3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.3. przeglądarka internetowa,

3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi

obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób

trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu

Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

reklamacje@koszykogrodnika.pl

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane

kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez

Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

dni od momentu zgłoszenia.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy

podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym

i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania

przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: reklamacje@koszykogrodnika.pl

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze

ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w

szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym

wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego

terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia

woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),

1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w

każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.koszykogrodnika.pl

korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów

zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia

majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Ludwiki Masłowskiej

wykonującej działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWO-USŁUGOWE „KAR-POL” EXPORT-IMPORT LUDWIKA MASŁOWSKA, miejsce

wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kętrzyńska 54, 11-200 Bartoszyce, NIP:

7431195963, REGON: 510658779. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę

wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony

www.koszykogrodnika.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,

któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony

www.koszykogrodnika.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i

skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie

internetowej Sklepu pod adresem www.koszykogrodnika.pl należą do ich właścicieli i są używane

wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem

www.koszykogrodnika.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce

zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane

w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z

uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie

byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym

jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają

poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17

listopada 1964 r.,

4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym

jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów

rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania

reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd

polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny

jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument

może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania

reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za

pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: